top of page

Advokaters videregivelse og efterfølgende brug af oplysninger

Datatilsynet har truffet afgørelse i to sager, hvor der er klaget over advokaters videregivelse og efterfølgende brug af oplysninger.Datatilsynet har behandlet to klagesager fra samme klager over videregivelse af personoplysninger mellem to selvstændige advokater, Advokat A og Advokat B.

Advokat A repræsenterede klagers tidligere ægtefælle, og Advokat B repræsenterede en veninde til klagers tidligere ægtefælle.

Den ene klage angik det forhold, at Advokat A havde videregivet oplysninger af fortrolig karakter om klager til Advokat B til brug for en injuriesag, som var anlagt af klager mod Advokat B’s klient.

Den anden klage angik Advokat B’s brug af oplysningerne i injuriesagen.

Datatilsynet har til brug for sagen indhentet en udtalelse fra Advokatsamfundet.

Idet Datatilsynet ikke tidligere har taget stilling til lovligheden af at videregive og efterfølgende anvende personoplysninger selvstændige advokater imellem, herunder samspillet mellem databeskyttelsesreglerne og de advokatetiske regler, er afgørelserne i de to sager truffet af Datarådet.

Advokat A’s videregivelse af oplysningerne For så vidt angår sagen om Advokat A’s videregivelse af oplysninger til Advokat B, vurderede Datarådet bl.a. at behandlingsgrundlaget for videregivelsen i den konkrete sag var interesseafvejningsreglen (artikel 6, stk. 1, litra f). Datarådet fandt samtidig, at klagers interesse i, at oplysningerne om ham ikke blev videregivet, vejede tungere end hensynet til advokat A’s klients interesse i, at oplysningerne blev videregivet.

Herudover fandt Datarådet, at klagers interesse i, at oplysningerne om ham ikke blev videregivet, ligeledes vejede tungere end hensynet til, at Advokat B’s klient kunne varetage sine interesser i forbindelse med den verserende injuriesag - anlagt af klager mod hende.

Datarådet fandt på den baggrund, at videregivelsen ikke kunne ske inden for rammerne af databeskyttelsesforordningen.

Datatilsynet udtalte herefter kritik af Advokat A.

Advokat B’s efterfølgende behandling af oplysningerne For så vidt angår Advokat B fandt Datarådet, at vedkommendes behandling af oplysninger om klager var sket inden for rammerne af interesseafvejningsreglen (artikel 6, stk. 1, litra f).

Datarådet lagde vægt på, at advokat B’s behandling af oplysninger om klager var sket i vedkommendes egenskab af advokat for sin klient i den pågældende injuriesag, og at behandlingen af oplysningerne må anses for sket som led i en berettiget varetagelse af klientens interesse i at forsvare sig i den nævnte sag.


Comentarios


bottom of page