top of page

EDPB og EDPS vedtager fælles udtalelse om forslag til nye procedureregler for grænseoverskridende sa

På plenarmødet den 19. september 2023 vedtog Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) sammen med Den Europæiske Tilsynsførende (EDPS) en fælles udtalelse til EU-Kommissionens forslag til forordning om supplerende procedureregler for håndhævelse af databeskyttelsesforordningen.Den 4. juli 2023 fremsatte EU-Kommissionen et forslag til supplerende procedureregler for håndhævelse af databeskyttelsesforordningen. Forslaget skal supplere databeskyttelsesforordningen ved at fastsætte procedureregler for tilsynsmyndighedernes behandling af klager og gennemførelse af undersøgelser i grænseoverskridende sager. Forslaget berører ikke de registreredes rettigheder eller de dataansvarliges og databehandlerens forpligtelser, som følger af databeskyttelsesforordningen. Formålet med forslaget er bl.a. at harmonisere:

  • Hvilke oplysninger en grænseoverskridende klage skal indeholde, før den kan antages til behandling

  • Hvilke oplysninger den ledende tilsynsmyndighed skal dele med de berørte tilsynsmyndigheder og hvornår

  • Rettigheder for de parter, der er genstand for en undersøgelse

Forslaget bygger bl.a. på EDPB’s ”ønskeliste” fra oktober 2022, hvor EDPB i et brev til EU-Kommissionen opstillede en liste over procedureregler, der kan drage fordel af yderligere harmonisering på EU-plan med henblik på at sikre, at nationale procedurer ikke hindrer den fulde effektivitet af databeskyttelsesforordningens samarbejdsprocedure og sammenhængsmekanisme.

EDPB og EDPS’ fælles udtalelse EDPB og EDPS byder EU-Kommissionens forslag om at harmonisere, hvilke oplysninger en grænseoverskridende klage skal indeholde, før den kan antages til behandling, velkommen, men foreslår, at også de formelle betingelser, såsom forældelsesfrister, harmoniseres. EDPB og EDPS foreslår endvidere bl.a., at bestemmelserne, der vedrører opnåelse af enighed blandt tilsynsmyndighederne, forbedres yderligere ved at sikre, at de berørte tilsynsmyndigheder bliver inddraget mere og tidligere under samarbejdsproceduren med henblik på at undgå, at der opstår uenigheder om, hvordan en sag skal håndteres senere i sagsforløbet. Derudover bør der indføres tidsfrister, som kan forlænges under behørigt begrundende omstændigheder, for at sikre en hurtig og effektiv håndhævelse af reglerne.


Uanset at de berørte tilsynsmyndigheder foreslås inddraget mere og tidligere, understreger EDPB og EDPS i sin udtalelse, at dette ikke må begrænse de berørte tilsynsmyndigheders mulighed for at komme med begrundende og relevante indsigelser til et udkast til afgørelse. EDPB og EDPS byder endvidere harmoniseringen af parternes rettigheder, herunder retten til partshøring, velkommen. Dog opfordrer EDPB og EDPS i sin fælles udtalelse Rådet og Europa-Parlamentet til ikke at introducere en forpligtelse under tvistbilæggelsesproceduren for EDPB til at begrunde sin kommende afgørelse over for parterne. En sådan forpligtelse er ikke i overensstemmelse med One Stop Shop-proceduren og vurderes endvidere unødvendig, idet parterne har mulighed for at komme med deres synspunkter under sagens behandling til alle de samme omstændigheder i sagen, som EDPB vil træffe sin afgørelse på baggrund af.


Comentarios


bottom of page