top of page

Datatilsynet fortsætter tilsyn med kommuners modenhed på databeskyttelsesområdet

For at belyse og understøtte arbejdet med databeskyttelse i kommunerne har Datatilsynet iværksat skriftlige tilsyn med 50 kommuner. Indsatsen ligger i naturlig forlængelse af indsatsen på området de seneste to år. I år inddrages også de fem regioner.

Datatilsynet har netop iværksat en række tilsyn med særligt fokus på modenhed på databeskyttelsesområdet. I år fokuseres der udelukkende på kommuner og regioner fordelt over landet. Nogle kommuner vil være gengangere fra tilsynene i 2020 og 2021, da Datatilsynet vil undersøge, om det et muligt at følge udviklingen i kommunernes modenhed over tid.

"Målet med tilsynene er todelt. Vi i Datatilsynet får et bedre blik for, på hvilke områder vi skal intensivere vores vejledningsindsats. Samtidig håber vi, at myndighederne bliver mere bevidste om, hvor skoen trykker hos netop dem, så de kan sikre et fortsat højt niveau for beskyttelsen af borgernes oplysninger. Databeskyttelse er en dynamisk øvelse, og kravene til både myndigheder og teknologien øges hele tiden i takt med den teknologiske udvikling og den øgede digitalisering i samfundet," forklarer Ditte Yde Amsnæs, kontorchef i Datatilsynet.

Der er tale om skriftlige tilsyn i form af spørgeskemaer med 73 spørgsmål inden for 15 forskellige emner. Fristen er i år sat til seks uger, så der er bedre tid til effektivt at få undersøgt de områder, der skal vurderes internt.

På baggrund af svarene vil Datatilsynet kunne anmode om dokumentation, stille yderligere spørgsmål, iværksætte stikprøvekontrol, og/eller varsle opfølgende tilsynsbesøg. Tilsynene er et led i Datatilsynets strategi om en mere data- og risikobaseret tilgang til vejledning og kontrol.

Når alle tilsynene er afsluttet, vil Datatilsynet - som ved de tilsvarende tilsyn sidste år - udarbejde individuelle rapporter med anbefalinger til de enkelte kommuner / regioner, som kan bruges i deres videre arbejde med databeskyttelse og informationssikkerhed. Samtidig vil organisationerne få indblik i, hvordan deres svar harmonerer med øvrige organisationer indenfor de samme områder.


Comments


bottom of page